top of page

Názov súťaže

Vianočná súťaž Rolfing Marco Klokner (ďalej už len súťaž)

 

Organizátor Súťaže

 

Obchodné meno: Movement LAB s.r.o.

Sídlo: Novohorská 10, 83106 Bratislava

IČO: 53295293

DIČ: 2121346623

Zapísaný v registri: 14.10.2020

 

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 16.12.2020 do 22.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže


Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov a je občanom Slovenskej Republiky.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec, osoba z vážným zdravotným postihmutím.

 

Podmienky účasti v súťaži


Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval post a “lajkol” príspevok ku súťaži.

 

Výhra


Výhrou v súťaži je služba vzdelávanie v oblasti telesnej štruktúry (známe aj ako Rolfing®)

 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre


Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom zo zoznamu na papierikoch,
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Rolfing Marco Klokner. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

Spôsob odovzdania výhry


Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania resp. vykonanie výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 

 

Ochrana osobných údajov


Pre viac informácií pozrite na: Ochran osobných údajov

 

Záverečné ustanovenia


Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Bratislave, dňa 15.12.2020

bottom of page